BOMLØSNINGEN PÅ JEVNAKER

I dette leserinnlegget oppklarer Lars Magnussen en del misforståelser vedr. bomløsningen. Vi skal ikke ha bom internt på Jevnaker.

original_1478643066_378188

Det er synd å lese i mediene at tidligere ordfører Hilde Brørby Fivelsdal’s uttalelse om bom på eksisterende vei, for flere år siden, blir vridd dithen at Jevnaker AP er imot bommer på eksisterende veier. Uttalelsen var knyttet til bom nedenfor Kvellsrud i flere av alternativene Statens Vegvesen utredet i en tidlig fase av bom-pengeutredningen. Resultatet ville da blitt at bygda ble delt i 2.

Jevnaker AP har alltid sagt klart nei til at innbyggere i Jevnaker må betale for intern ferdsel i Jevnaker kommune. Bommer på lokalveiene må plasseres på kommunegrensa slik at innbyggerne ikke belastes for intern ferdsel. Dette har også vært tydelig uttalt de siste ukene.

Statens Vegvesen har uttalt veldig klart at uten bompenger på eksisterende veinett så blir det ingen ny vei. Jevnaker AP jobber kontinuerlig med denne saken for å komme frem til en løsning som er best mulig for Jevnakers innbyggere.

Statens Vegvesen anslår at investeringene lokalt på Jevnaker i tilknytning til veiprosjektet dreier seg om ca. 450-500 mill. kr.

I tillegg kommer:

• kraftig forbedret trafikksikkerhet

• vesentlig forbedret miljø langs dagens vei

• vesentlig forbedret kommunikasjon for næringslivet

• ikke minst den samfunnsmessige nytten vi får når det gjelder å utvikle vårt lokalsamfunn

For å komme oss videre med realisering av veien må vi fatte et positivt vedtak i kommunestyret kommende torsdag slik at finansieringen av veien sikres. Saken skal sluttbehandles i fylkestingene i Oppland og Buske-rud i februar 2016.

Vi vil også gjøre et nytt forsøk med å få hevet den statlige andelen i prosjektet. Jeg har fått til et møte med samferdselsministeren i januar hvor våre synspunkter skal fremlegges. Alle partiene i Jevnaker er invitert til å delta på det møtet.

I sine svar til Jevnaker AP siste uke så sier Statens Vegvesen at gjennomgangstrafikken vil stå for anslagsvis 75-80 % av innkrevde bompenger. Det er derfor ikke slik at lokalbefolkningen vil betale hoveddelen av regninga, tvert om.

Lars Magnussen

Ordfører i Jevnaker kommune