Politikken

Valgprogram 2019-2023

Forside Program

Valgprogram 2019 - 2023 Sammen står vi sterkere!

Jevnaker - Et sted for alle

Programmet du nå leser handler om hvordan vi ønsker framtida vår skal bli, og hvordan vi tenker å klare dette sammen med deg.

I Jevnaker skal alle føle seg inkludert, verdsatt og trygge. Det skal være likhet for alle; vi skal ha det vi trenger og få hjelp når vi trenger det. Likeverd og inkludering er viktige forutsetninger for å nå målet om et sterkere fellesskap. Innbyggerne i Jevnaker skal ha gode skoler, en jobb å gå til, god omsorg og møteplasser som bygger fellesskap på tvers av alder, kjønn og bosted. Arbeid = velferd, og velferd skaper gode tjenester til Jevnakers innbyggere.

Jevnaker Arbeiderparti skal tørre å gjøre ansvarlige investeringer som skaper økt virksomhet, nye arbeidsplasser og økt attraktivitet.

•Vi skal bygge videre på stoltheten og tilhørigheten man opplever ved å bo på Jevnaker

•Vi skal bidra til at alle opplever en meningsfull og positiv hverdag, og at alle barn, unge og eldre opplever mestring i hverdagen.

Jevnaker Arbeiderparti vil at vi i fellesskap skal gjøre den flotte kommunen vår til et enda bedre sted!

Sterkere felleskap!

Jevnaker - Et sted for alle

Fremtidsrettet barnehage og skole der alle kan lykkes

Jevnaker Arbeiderparti vil fortsette utviklingen av Jevnakers barnehager og skoler slik at alle barn og unge opplever mestring, trygghet og en positiv hverdag

Jevnaker kommune skal ha moderne barnehager og skoler med et godt læringsmiljø. Målene skal nås med kvalifiserte lærere, god skolehelsetjeneste og en helhetlig skoledag som i fremtiden inneholder skolemåltid,fysisk- aktivitet, kultur, SFO og leksehjelp.

Videreutvikling av elevenes sosiale ferdigheter må også prioriteres. Vi skal ha et helhetlig utdanningsløp med gode overganger fra barnehage til videregående skole!

Jevnakerskolen skal være mobbefri

•Sikre likt barnehage- og skoletilbud i hele kommunen

•Oppgradere Jevnaker ungdomsskole til en fremtidsrettet standard.

•Sikre reelt fritt skolevalg for Jevnakers elever etter overgang til Viken

Et trygt sted å bo for alle

Jevnaker Arbeiderparti vil ha et inkluderende samfunn med reduserte forskjeller og like muligheter for alle. Sterkere fellesskap er vårt svar på fremtidens utfordringer.

Vi vil legge til rette for økt samarbeid mellom kulturlivet og frivillige lag/ foreninger. Alle skal føle seg trygge og ivaretatt. God lokal beredskap hos politi, brann- og redningstjenesten og legevakt skal sikre dette.

Vi vil fortsette å satse på forebyggende arbeid; barn og unge er vår viktigste ressurs for framtiden. Våre eldre og unge skal sikres en god og verdig omsorg. Full barnehagedekning,byggeklare tomter, gode kommunale tjenester og et variertservicetilbud er slik vi vil møte fremtiden.

•Helhetlig forebyggende arbeid fra «vugge til grav» skal være vårt førende prinsipp

•Alle barn og unge må få mulighet til å delta på organiserte fritidsaktiviteter

•Sikre at flest mulig kan eie sin egen bolig

•Vurdere bygging av kulturhus/kulturscene og flerbrukshall som tilbygg til Jevnankerhallen

Økt verdiskapning i Jevnaker

Jevnaker skal være en god vertskommune for næringslivet. Dette skal vi få til med god rådgivning, rask saksbehandling, god og åpen dialog mellom kommunens administrasjon, næringslivet og kommunestyret.

Vekst i innbyggertall er viktig for å opprettholde og videreutvikle det servicetilbudet vi har, og vi vil jobbe for at det skal være enkelt å velge lokalt.

Landbruket har alltid vært en viktig del av Jevnakersnæringsliv, men også en tradisjonsbærer og leverandør av god kultur gjennom mat, kulturlandskap og i organisasjonslivet. Landbruket på Hadeland har et unikt og verdifullt samarbeid, og det vil Jevnaker Arbeiderparti sikre gjennom å være engarantist for å opprettholde Landbrukskontoret på Hadeland.

Næringsliv

Sammen med næringslivet vil vi utarbeide og vedta en næringsplan med en klar visjon om hvordan Jevnaker skal få flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Det må legges til rette for at eksisterende næringsliv får de rammebetingelser de trenger for å vokse og utvikle seg. Vi vil arbeide for at næringsområdene på Bergermoen får en naturlig tilknytning til Eggemoen, og at det legges til rette for videre utvikling og flere nyetableringer.

•Tilgjengelige næringstomter

•Møteplasser mellom næring og kommune

•Sørge for et godt virkemiddelapparat til næringsutvikling

•Jevnaker arbeiderparti ønsker å styrke mangfoldet samt å utjevne forskjeller, ved å jobbe bevisst for å inkludere alle samfunnsgrupper i arbeidslivet.

Folkehelse til alle

Jevnaker Arbeiderparti har sørget for at vi har en av landets beste omsorgstjenester. Det er vårt ansvar å hindre økt privatisering av våre kommunale helsetjenester. Alle skal sikres gode tjenester gjennom økt bruk av velferds-teknologi og videre satsing på hverdags-rehabilitering.

Vi skal fremme folkehelse ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet med universelt utformede turstier, gang- og sykkelveier. Frisklivssentralens tilbud skal utvikles i samarbeid med Frivilligsentralen.

•Ingen ventelister på pleie- og omsorgstjenester i Jevnaker kommune og korttidsavdelingen skal fortsatt være et sentralt tilbud

•Sikre helsestasjon for ungdom

•Alle skal få tjenester etter behov

•Gratis bruk av alle kommunale bygg/anlegg for lag /foreninger

Jevnaker og samfunnet rundt oss

Jevnaker er den kommunen i Oppland som vokser raskest, og vi tror dette vil fortsette. Det er derfor viktig at vei, jernbane og tomtearealer for bolig og næring er på plass, slik at vi kan ønske vekst og utvikling velkommen.

Jevnaker Arbeiderparti var førende for å få på plass vedtaket om bygging av ny E16 Olum-Eggemoen. Ny E16 Olum-Eggemoen er vesentlig for næringsliv og videre utvikling, sammen med Ringeriksbanen. Vi vil være en pådriver for å fullføre E16 til Hensmoen. Vedlikeholdet på kommunale veier og eiendom må økes.

•Sørge for trafikksikre og lyssatte skoleveier

•Bredbånd til alle

•Jobbe aktivt for bygging av jernbane og pendelbanemellom Roa og Hønefoss

Klima og miljø

Vi er stolte av at Jevnaker er en av få kommuner i Oppland som har redusert klimautslippene i tråd med målsetninger mot 2030.

Fortetting, tilrettelegging for redusert bilbruk og stimulering til bruk av kollektivtransport er gode virkemidler for å nå nye mål. Bærekraftig utvikling (naturens tålegrense) skal være nedfelt i kommunale planer. Bruk av fornybare energikilder skal vurderes i alle kommunens byggeprosjekter.

· FNs klimamål – Bærekraftsmål –bør være førende for kommunens tjenesteproduksjon og målsetting i forhold til klimapolitikk

· Jobbe for å øke kollektivtilbudet lokalt og regionalt

· Nullutslipps-biler og biogassbiler skal foretrekkes ved nyanskaffelser av kommunale kjøretøy 

Fra 2019 skal nullutslipps-biler og biogassbiler vurderes ved innkjøp av nye kommunale kjøretøy. Vi skal legge til rette for etablering av ladestasjoner. Kommunen skal velge nedbrytbare eller resirkulerbare materialer for å redusere plastforbruket. Målet frem til 2021 er at kommunen har sluttet med bruk av engangsplast.

Jevnaker,- Fra tettsted til fjordlandsby

Jevnaker opplever en fantastisk utvikling, og vi har mye å tilby både fastboende og gjester!

Sammen med Hadeland Glassverk, Kistefos, Randsfjordfestivalen, Thorbjørnrud og massevis av andre gode bidragsytere skal Jevnaker videreutvikles som opplevelses-destinasjon.

Gjennom god planlegging, nyskaping og samarbeid skal vi tilrettelegge for ny virksomhet, gode møteplasser og økt aktivitet.

Utvikle flere møteplasser og aktivitetsplasser for alle

•Foreta nødvendige grunnerverv for å sikre videre vekst og utvikling

•Bygge strandpromenaden, om nødvendig med ekspropriasjon av grunn