En stemme på Jevnaker Arbeiderparti er en stemme på utvikling av Jevnaker

original_1478643060_8617861

Jevnaker Arbeiderparti takker Jevnakers innbyggere for tilliten vi ble gitt ved valget i 2011 og tilliten vi opplever i det daglige. Vi styrer med stø kurs og holder det vi lover. Vi får til mye med små økonomiske rammer og har god kvalitet på tjenestene, spesielt innenfor eldreomsorgen. Vi er stolte over hva vi har fått til, og her er noe av det:

Samfunnsutvikling

• Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

• Kriseledelsesplan er vedtatt

• Jevnaker 2020 er evaluert og reorganisert

• Gjennomført innbygger- medarbeider - og brukerundersøkelser med gode resultater.

Oppvekst og læring

• Oppgradert Jevnaker skole, adm.fløy og skolegård

• Etablert Møteplassen, med skatepark og ballbinger

• Skoleierprosjekt, for å utvikle dialogbasert styring av skolen

• Vedtatt å bygge ut Samsmoen Barnehage

• Full barnehagedekning til alle som har rett på plass

Helse og omsorg

• Dagsenter for demente er etablert

• Sansesti og sansehagen med paviljong på JORS er etablert

• Ny helsestasjon og nytt legesenter i samfunnshuset er etablert

• Styrket helsesøstertjenesten

• Opprettet familieteam og ungdomsteam

• Forebyggende plan og Folkehelseplan er vedtatt

• Etablert Frisklivssentral og Frivillighetssentral.

• Vedtatt å bygge 10 nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Vedtatt strategi for Helse og omsorg

• Inngått avtale med Fontenehuset i Hønefoss

Kultur, idrett og fritid

• Etablert kunstisbane og energisentral

• Ervervet Storgata 24, hvor Ungdomskafe, bibliotek, Frivilligsentral, Frisklivssentral, kulturskole m.m. holder til.

• Aktiv bidragsyter til Vårres Jul (bidratt til bygging av skole og lærerboliger i Zambia)

• Bidratt til finansiering av flerbrukshallen Hønefoss Arena

• Støtte til Jevnaker-revyen

• Støtte til løypemaskin på Eggemoen

• Finansiert nytt orgel, og kirkene er nymalt

Natur og samfunn

• Gjennomført en betydelig oppgradering av kommunale veier.

• Trafikksikkerhetsplan vedtatt - trafikksikkerkommune

• Reguleringsplan for ny E16 og gammel E16 er vedtatt

• Ny vaktbil og ny tankbil til brannvesenet er innkjøpt

• Bidratt til nye julelys/ julegate og beplantning på Nesbakken

• Inngått EPC kontrakter (strømsparing/ effektivisering)