Kommunestyret er konstituert

Lars Magnussen har overtatt ordførerkjedet fra Hilde Brørby Fivelsdal, og Trine Lise Olsson er ny varaordfører

original_1478639164_0281074

Alle valgene ble gjort enstemmig, på grunnlag av
AVTALE OM AVTALEVALG 

Mellom alle partiene i kommunestyret i Jevnaker  (Nummereringen refererer seg til saksframlegget for konstituerende kommunestyremøte). 

Sak 62/15 Valg av formannskap  

7 medlemmer 

Forslag: 

Fellesliste AP/ SV 

Faste representanter:  1. Lars Magnussen  AP  2. Trine Lise Olsson  AP  3. Bård Brørby   SV  4. Anne Paulsen   SV  Vararepresentanter:  1. Morten Lafton   AP  2. Synne Munkerud  AP  3. Kåre Johnny Pladsen  AP  4. Dagny Sten   AP  5. Kjetil Bredesen   AP     

Fellesliste H/ FrP  Faste representanter:  1. Geir Olsen   H  2. Maria T. Aldersjøen  FrP  Vararepresentanter:  1. Are Granheim   FrP  2. Ida Beate Rasmussen  H    Fellesliste SP/ MDG 

Fast representant:  1. Harald Antonsen  SP 

Vararepresentanter:  1. Miriam Tessem Strøm  MDG  2. Lise Sveen Nygaard  SP


Sak 63/15 Valg av ordfører 

Forslag:   Lars Magnussen 

 

Sak 64/15 Valg av varaordfører 

Forslag:   Trine Lise Olsson 

  

Sak 65/15 Valg av kontrollutvalg  

5 medlemmer hvorav minst et fra kommunestyret. 

Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Faste representanter:  1. Janicke Brechan  AP  2. Odd Gunnar Heitun  AP (nestleder)  3. Tommy Lafton   SV  Vararepresentanter:  1. Henning Halvorsen  AP  2. Marit K. Eriksen   AP 

  Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Faste representanter:  1. Hans Gustav Borch  H (leder)  2. Ingeborg Hensrud  SP  Vararepresentanter:  1. Vibecke Olsen   H   2. Bjørn Thomas Bergheim   MDG

  

 Sak 66/15 Valgstyret  Forslag:   Personidentisk med formannskapet.    Sak 67/15 Klagenemnd (Alminnelig)  Forslag:  Personidentisk med formannskapet.    


Sak 68/15 Partssammensatt utvalg  Forslag:  Personidentisk med formannskapet.    


Sak 69/15 Ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen  Forslag:   Ungdomsrådet utpeker barn og unges representant samt vararepresentant for denne.    


Sak 70/15 KS Fylkesmøtet   2 representanter. Ønske om at ordfører er en av disse.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Fast representant: Lars Magnussen  AP   Vararepresentant: Dagny Sten   AP  Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant: Vibecke Olsen  H   Vararepresentant: Bjørn H. Borge  SP


Sak 71/15 Innlandet Revisjon IKS – Representantskapet  1 representant med vara. Ønske om at representanten er ordføreren og at vara sitter i  formannskapet.  Forslag:  Fast representant: Lars Magnussen  AP   Vararepresentant: Maria T. Aldersjøen FrP 


Sak 72/15 Sakkyndig takstnemnd  Forslag:  Sittende nemnd fortsetter til etter at delegeringsreglementet er behandlet i 2016. I nemda nå sitter  Ib Augestad, Signe von Streng og Kåre Johnny Pladsen.   


 Sak 73/15 Klagenemnd for eiendomsskattesaker  3 medlemmer.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Faste representanter:  1. Dagny Sten   AP (gj.valg)  2.  Kjetil Bredesen   AP  Vararepresentanter:  1. Arne Stenberg   AP  2.  Katrine H. Knutsen  SV        Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant:  1. Are Granheim   FrP  Vararepresentant:  1. Anne Ballangrud  SP 


Sak 74/15 Eldrerådet   2 medlemmer velges av kommunestyret.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Fast representant: Kai Glemmestad  AP (gj.v)  Vararepresentant: Bjørn Andreassen  SV  Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant: Anne E. Bratvold  SP   Vararepresentant: Ida B. Rasmussen  H Fra organisasjonene:   Faste representanter: Arne Dahlen (Norema), Mona Svenbalrud (Jevnaker P.f), Henning Bergstrøm (HG)  Vararepresentanter: Turid Didriksen (Norema), Bjørg Karlsen (HG)    

(Det ble gjort oppmerksom på at forslaget ikke tilfredsstilte reglene for kjønnsbalanse, så saken ble utsatt).

 

Sak 75/15 Kommunalt råd for funksjonshemmede   2 representanter velges av kommunestyret.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Fast representant: Kåre Johnny Pladsen   AP   Vararepresentant: Wenche Frydenlund    AP  Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant: Ole Martin Davidsen   H   Vararepresentant: Lise Sveen Nygaard    SP Fra organisasjonene:   Faste representanter: Ingeborg Sandbakken (leder), Arvid Drolsum (nestleder) og Johny Thorsrud  Vararepresentanter: Inger Marie Johansen, Bernt Inge Stensvoll 

 

Sak 76/15 Regionrådet for Hadeland   3 medlemmer hvorav 1 skal være ordføreren.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Faste representanter:  1. Lars Magnussen  AP  2. Trine Lise Olsson  AP  Vararepresentanter:  1. Bård Brørby   SV 

Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant:  1. Harald Antonsen   SP  Vararepresentant:  1. Ida Beate Rasmussen  H


  Sak 77/15 Observatør til HRA   1 fra partiene som ikke står bak valg av ordfører.  Forslag:  Arvid Udo de Haes  MDG    


Sak 78/15 Heimevernsnemnd  2 medlemmer velges av kommunestyret og et medlem oppnevnes av den lokale politimyndigheten.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Fast representant: Lisbeth F. Morewood   SV   Vararepresentant: Lill Helen Olimb          AP  Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant: Harald Antonsen  SP   Vararepresentant: Geir Olsen   H   


Sak 79/15 Militære skjønnsnemnder  Kommunestyret foreslår 1 representant. Vervene utføres på rundgang i de deltagende kommunene   Gran, Lunner, Jevnaker og Søndre Land.  Forslag:  Fast representant: Geir Olsen   H   Vararepresentant: Lisbeth F. Morewood   SV   


 Sak 80/15 Kistefosmuseet – styret  1 medlem velges av kommunestyret.  Forslag:  Fast representant: Berit Brørby   AP       Vararepresentant: Tommy Lafton      SV       

 

Sak 81/15 Randsfjordforbundet – styret  2 medlemmer velges av kommunestyret.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Fast representant: Bjørn Andreassen  SV  (gj.v)   Vararepresentant: Johan Esperum      AP    

Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant: Lars Brenna   H  Vararepresentant:  Miriam T. Strøm  MDG


  Sak 82/15 Oslo og Omland Friluftsråd   3 medlemmer velges av kommunestyret.  Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Faste representanter:  1. Trine Lise Olsson  AP  2. Rune Johnsrud   SV    Vararepresentanter:  1. Odd Gunnar Heitun  AP  2. Lisbeth F. Morewood   SV 

Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant:  1. Miriam T. Strøm    MDG  Vararepresentant:  1. Lars Brenna   H

  Sak 83/15 Menighetsrådet  1 representant.  Forslag:  Fast representant: Anne Marie Elnæs  H  Vararepresentant: Anne E. Ballangrud  SP   


 Sak 84/15 Jury for byggeskikkpris  3 medlemmer som velges av kommunestyret.  Forslag:  Sondre Imsgard, Vegar Grina og Anne Marie Elnæs.     


Sak 85/15 Veinavnkomite  3 medlemmer som velges av kommunestyret.     

Forslag:  Fellesliste AP/ SV  Faste representanter:  1. Bård Brørby   SV  2. Wenche Frydenlund  AP  Vararepresentanter:  1. Katrine Haug Knutsen   SV 

Fellesliste H/ FrP/ SP/ MDG  Fast representant:  1. Frank Morten Nerby    H  Vararepresentant:  1. Anne E. Bratvold 


Sak 86/15 Generalforsamlinger  Gjelder andre generalforsamlinger og representantskapsmøter som det ikke er direkte valg til.  Oversikt:   Flerbrukshallen AS   Hadeland Energi AS (HE)   Hadeland Kraft AS (HK)   Hadelandsprodukter AS (Hapro)   Hadeland & Ringerike Avfallsselskap AS  (HRA)   Innlandet Revisjon (eget valg)   Randsfjordmuseene   Randsfjordforbundet   Ringerike Kultursenter   Ringerike Utvikling AS   Vestviken 110 IKS    Forslag som innstillingen:  I generalforsamlinger der det ikke er valgte representanter eller bestemt i vedtektene hvem  representanten er, er ordføreren eller den han/hun bemyndiger kommunens representant.