VI VIL HA NY OG BEDRE VEI!

I dette innlegget gir Lars Magnussen viktig informasjon om hva bompengeløsningen innebærer og ikke innebærer.

original_1478643065_1629248

Det har de siste dagene blitt skrevet i lokalavisene om Statens Vegvesens forslag til bomløsning på ny E16 gjennom Jevnaker, noe som på ny har utløst en stor debatt om bompenger.

Ny vei vil gi

• Bedre trafikksikkerhet pga. vesentlig mindre trafikk spesielt tunge kjøretøy

• Ny miljøgate fra Nesbakken til Randsfjord Glassverk og strandpromenade i Verkevika

• Utbedring av Fv241 med fortau/ gang- og sykkelvei

• Vesentlig redusert miljøbelastning i sentrumsområdene (støy, støv, luftforurensning)

• Mye større muligheter for utvikling av Nesbakken

• Vesentlig bedre kommunikasjoner for næringslivet i kommunen og regionen

Utviklingen av Jevnakersamfunnet vil derfor være sterkt avhengig av at prosjektet realiseres.

Trafikkulykkene på strekningen har i gjennomsnitt kostet samfunnet 25 mill. kr pr. år de siste 30 årene (Di-fi/TØI). Over de 15 årene innkrevingen av bompenger vil ta, vil dette utgjøre 375 mill.kr. Videre får vi en direkte nytte med 100 mill. kr til miljøgate Nesbakken-Toso og ny Fv241 med gang/sykkelvei til Delet.

Bomløsningen er til nytte for Jevnaker

Staten betaler 42 % av veien. Denne andelen har vi forsøkt gjentatte ganger, i møter med Samferdselsdepar-tementet, å få økt til 60 %, uten å lykkes. Vi har 2 ganger i høst forsøkt å få møte med samferdselsministe-ren, uten å få svar på henvendelsen.

Når vi samtidig vet at lokaltrafikken på eksisterende E16 utgjør i overkant av 50 % av trafikken, er det ikke realistisk å unngå bommer på eksisterende innfartsveier til Jevnaker. Det skyldes simpelthen at taksten på nyveien vil bli så høy, fordi det er for få til å dele regninga, at mange vil velge eksisterende vei. Jeg registre-rer at skytset rettes mot Arbeiderpartiet lokalt i denne saken, men hva med å stille til rette de som bestemmer rammene og premissene for veiutbyggingen her i landet nemlig regjeringen (FrP og H) med støttepartiene?

Løsningen som Statens Vegvesen (SVV) anbefaler, er den løsningen som vil gi den desidert laveste lokal-taksten. Løsningen må endres noe slikat ingen trafikk internt i Jevnaker kommune belastes med bompenger, men det bør det være lett å få til.

Det spesielle med løsningen er at de som velger å kjøre gjennom Jevnaker på eksisterende vei, blir belastet 2 ganger med lokaltakst, noe som reduserer gjennomgangstrafikk på eksisterende vei betydelig.

Løsningen innebærer også at trafikken til og fra de østlige delene i Jevnaker, inkludert HG og sentrum ret-ning sørover, vil gå over nye Randselva Bru og ta av mot Jevnaker i krysset med Fv241 uten å betale annet enn lokaltakst.

Vi kan få lokaltaksten ned til 12 kr

Utredningen fra SVV viser en foreløpig lokaltakst på 18 kr og en takst på nyveien på ca. 48 kr med rabatt.

Vi mener at lokaltaksten kan reduseres helt ned til 12 kr ved at:

• Beregningsteknisk rente settes ned fra 5,5 til 4,0 %

• Rabatten økes fra 10 til 20 %

• Rentekompensasjonsordningen anvendes ved at prosjektet legges inn i et regionalt bompengeselskap

• Trippel takst benyttes istedenfor dobbel takst på tunge biler

Dessuten blir det gratis etter 40 passeringer pr. måned. Et slikt takstsystem innebærer at ca. hver 4. bomkrone vil komme fra lokalveiene, mens den største delen betales av gjennomgangstrafikken på nyveien. Det er derfor gjennomgangstrafikken som vil betale hoveddelen av regninga!.

Lars Magnussen

Ordfører i Jevnaker kommune